MENU GŁÓWNE
POGODA
 
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

JAK SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ? » PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Przyłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO


O przyłączenie budynku (obiektu) do miejskiej sieci ciepłowniczej może wystąpić do naszego przedsiębiorstwa każda osoba fizyczna lub prawna użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego.

Użytkownikiem - wnioskodawcą może być zarówno właściciel obiektu, najemca, dzierżawca, jak i wspólnota mieszkaniowa czy też spółdzielnia mieszkaniowa.

Procedura przyłączania obiektu do sieci ciepłowniczej maksymalnie upraszcza i redukuje wszelkie pozostające po stronie wnioskodawcy wymogi finansowe i formalno-prawne związane z realizacją inwestycji, zapewniając równocześnie utrzymanie kontroli nad tym procesem, na każdym etapie jego realizacji.

Przebieg procesu przyłączania nowego obiektu do sieci ciepłowniczej w sposób schematyczny przedstawia poniższy diagram.

PRZEBIEG PROCESU PRZYŁĄCZENIOWEGO

Cały proces rozpoczyna złożenie przez wnioskodawcę „wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu”. Wniosek ten można składać w formie papierowej lub przesłać w postaci elektronicznej jako skan wypełnionego dokumentu na adres email: mpec@mpec.przemysl.pl

Inną formą złożenia wniosku jest wypełnienie dostępnego na naszej stronie internetowej formularza e-wniosku przyłączeniowego.

Optymalnym rozwiązaniem, znacznie zwiększającym szansę szybkiego przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej jest sytuacja, gdy zarządy wspólnot mieszkaniowych lub właściciele sąsiadujących ze sobą obiektów, po wcześniejszym porozumieniu w tej sprawie, wspólnie składają w naszym przedsiębiorstwie wnioski przyłączeniowe.

Złożenie formalnego wniosku o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, oprócz tego, że wszczyna procedurę przyłączeniową, dostarcza również naszemu przedsiębiorstwu cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów położonych w określonym rejonie miasta. Informacje te, mają zasadniczy wpływ na podejmowane decyzje o kierunkach oraz tempie rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Złożenie wniosku przyłączeniowego, nie powoduje powstania po stronie wnioskodawcy żadnych zobowiązań finansowych i prawnych z tym związanych. Do czasu podpisania umowy przyłączeniowej, w dowolnym momencie wnioskodawca może zrezygnować z przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej, bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

W terminie 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku, MPEC przedstawi wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie możliwości przyłączenia wskazanego we wniosku obiektu do sieci ciepłowniczej.

Kolejnym etapem procesu przyłączania obiektu do systemu ciepłowniczego jest uzgodnienie pomiędzy wnioskodawcą i MPEC warunków dotyczących m.in. terminu realizacji inwestycji, orientacyjnej trasy przebiegu ciepłociągu, przygotowania pomieszczenia węzła, itp. Po przeprowadzeniu powyższych uzgodnień, wnioskodawca (jeśli nie zrobił tego wcześniej) dostarcza do siedziby MPEC wymagane dokumenty, m.in. dokumentację techniczną budynku, dokumenty poświadczające tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu, pełnomocnictwa do występowania w imieniu wnioskodawcy, itp.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa, wymagane jest również podjęcie przez wspólnotę uchwały lub uchwał, zawierających określone zobowiązania i upoważnienia dla zarządu wspólnoty, zarządcy lub administratora.

W budynkach wielolokalowych, w których każdy z lokali korzystających z Ciepła Systemowego zostanie wyposażony w odrębny układ pomiarowo-rozliczeniowy, możliwe jest zawieranie przez użytkowników każdego z tych lokali odrębnej umowy sprzedaży ciepła bezpośrednio z naszym przedsiębiorstwem i prowadzenia na tej podstawie indywidualnych rozliczeń za ciepło. Jeżeli wnioskodawca decyduje się na taki system rozliczeń i objęty odrębną umową sprzedaży ciepła, wymagane jest również dołączenie wypełnionej „Deklaracji przyłączenia lokalu do systemu ciepłowniczego i poboru ciepła”. Dane zawarte w tej deklaracji stanowić będą podstawę przy prowadzeniu prac projektowych i doboru elementów infrastruktury ciepłowniczej na dalszych etapach realizacji procesu przyłączeniowego.

W przypadku budynków wielolokalowych, w których każdy z lokali korzystających z Ciepła Systemowego zostanie wyposażony w odrębny układ pomiarowo-rozliczeniowy i objęty odrębną umową sprzedaży ciepła, wymagane jest również dołączenie wypełnionej „Deklaracji przyłączenia lokalu do systemu ciepłowniczego i poboru ciepła”. Dane zawarte w tej deklaracji stanowić będą podstawę przy prowadzeniu prac projektowych i doboru elementów infrastruktury ciepłowniczej na dalszych etapach realizacji procesu przyłączeniowego.

Wzory wspomnianej uchwały oraz deklaracji przyłączenia lokalu do systemu ciepłowniczego zamieściliśmy poniżej.

Na podstawie posiadanych dokumentów oraz poczynionych wcześniej ustaleń, MPEC przygotowuje i przesyła wnioskodawcy projekt umowy przyłączeniowej wraz z załącznikiem – Warunkami przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, określających szczegółowo warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, termin przyłączenia, zakres robót jaki zostanie wykonany oraz ich podział pomiędzy strony umowy.

Po zawarciu umowy przyłączeniowej MPEC przystępuje do uzgodnienia i sporządzenia dokumentacji technicznej, występuje do odpowiednich instytucji o wydanie pozwolenia na budowę, po czym rozpoczyna realizację inwestycji na zasadach i w terminach uzgodnionych z wnioskowawcą, określonych w obowiązującej umowie przyłączeniowej.

Po wykonaniu inwestycji, następuje jej końcowy odbiór techniczny, oraz przekazanie do eksploatacji.

Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia dostarczania ciepła do budynku lub poszczególnych lokali, w zależności od konstrukcji umowy przyłączeniowej, jest wcześniejsze zawarcie z naszym przedsiębiorstwem umów regulujących warunki użytkowania pomieszczenia węzła cieplnego, warunki eksploatacji instalacji w budynku (jeśli eksploatację instalacji będzie prowadził MPEC) oraz umowy sprzedaży ciepła, regulującej warunki dostarczania ciepła, prowadzenia rozliczeń oraz wzajemne prawa i obowiązki dostawcy i odbiorcy ciepła.

Zawarcie wspomnianych umów kończy proces inwestycyjny, związany z przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących możliwości, warunków i ewentualnego terminu w którym będzie możliwe przyłączenie Państwa nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt z Dziełem Rozwoju i Inwestycji:

telefoniczny
tel. 16 670-42-53 wew. 246 - 249 lub 16 670-57-79

e-mailowy
techniczny@mpec.przemysl.pl
s-ploszaj@mpec.przemysl.pl

lub osobisty
w siedzibie MPEC przy ul. Płowieckiej 8 - I piętro pok. nr 16-19
w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00


Więcej informacji o umowie sprzedaży ciepła.


DOKUMENTY
  • Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej  doc   pdf;
  • Wzór uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej upoważniającej Zarząd, administratora lub zarządcę do prowadzenia procesu przyłączenia obiektu do systemu ciepłowniczego  doc   pdf;
  • Deklaracja przyłączenia lokalu do systemu ciepłowniczego i poboru ciepła  doc   pdf;  • icopobierz   | Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84
43302851

E-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna:
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

LICZNIK ODWIEDZIN
Dzisiaj: 26
Od początku: 1099179
« powrót | drukuj
Do góry
Przypominamy wszystkim odbiorcom i użytkownikom Ciepła Systemowego   - PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA OD 25 CZERWCA DO 1 LIPCA -      Za wszelkie spowodowane tym utrudnienia - przepraszamy!