Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » JAK EFEKTYWNIE OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO

JAK EFEKTYWNIE OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO

Oszczędzamy ciepło.... z głową

OSZCZĘDZAMY CIEPŁO.... Z GŁOWĄ!

Opłaty za ogrzewanie to poważna pozycja w niemal każdym domowym budżecie. Stanowią one znaczną część wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania lub domu i to niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego czy też źródła ciepła (gaz, węgiel, ciepło systemowe).
Wynika to z faktu, że ciepło stanowi ok. 70 - 80% zużywanej w domu energii.

Jednak nawet pobieżna analiza wskazuje na istnienie całego szeregu metod i możliwości znacznego ograniczenia ilości zużywanego ciepła oraz związanych z tym kosztów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich wraz z szacunkową skalą możliwych do uzyskania oszczędności.

Generalnie metody oszczędzania ciepła możemy podzielić na dwie grupy:
 • zapobieganie marnotrawstwu ciepła
 • racjonalizację korzystania z ciepła (głównie poprzez zmianę nawyków)

 • Aby zobrazować skalę możliwych do uzyskania oszczędności, w poniższej tabeli zamieściliśmy obliczeniowe wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynków, w zależności od okresu ich budowy, co jest ściśle związane z używanymi przy ich budowie technologiami i materiałami.

  Okres budowy
  budynku

  Roczne zapotrzebowanie
  na ciepło do ogrzewania
  [kWh/m2]

  Klasa
  energetyczna

  Ocena
  energetyczna

  do 1966r.

  240 - 350

  F

  Wysoko energochłonny

  1967 - 1985

  240 - 290

  E

  Energochłonny

  1986 - 1992

  160 - 200

  1993 - 1997

  120 - 160

  D

  Średnio energochłonny

  1998 - 2007

  80 - 120

  C

  Średnio energooszczędny

  aktualnie

  45 - 80

  B

  Energooszczędny

  15 - 45

  A

  Niskoenergetyczny

  do 15

  A+

  Pasywny


  Powyżej przedstawione dane stanowią wielkości szacunkowe, zaś faktyczne koszty ogrzewania mogą od nich znacznie odbiegać. Na ich wysokość ma wpływ wiele czynników, m.in. sprawność instalacji grzewczej, wysokość temperatury utrzymywanej w mieszkaniu, emisja ciepła przez okna, drzwi, wentylację a także usytuowanie mieszkania w bryle budynku. Przede wszystkim zaś przeprowadzone prace termomodernizacyjne.

  Z przeprowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo analiz rzeczywistej energochłonności cieplnej budynków mieszkalnych wznoszonych w okresie od lat 60 XX w. (osiedle przy ul. Śnigurskiego/Osińskich) do lat 2006/2007 (oś. przy ul. Bielskiego) wynika, że wartości te są znacznie niższe i w latach 2013/2014 wahały się w przedziale od 60 do 190 kWh/m2 na rok.

  Biorąc pod uwagę aktualne ceny ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo można przyjąć, że faktyczne roczne koszty ogrzania mieszkania o pow. 50m2 mieszczą się w przedziale 780 – 2470 zł.

  Wspomniana analiza wykazała również skalę możliwych do uzyskania oszczędności (zmniejszenie marnotrawstwa ciepła).
  Kompleksowo przeprowadzona termomodernizacja budynku ograniczyła faktyczne zapotrzebowanie na ciepło z 190-200 do 80-90 kW/m2 na rok, co przełożyło się na znaczne obniżenie opłat za ogrzewanie, nawet o 35 - 40%.

  Jednak zarówno w "najnowszych" jak i w "najstarszych", najbardziej energochłonnych budynkach możemy znacznie ograniczyć ilość zużywanego ciepła, a więc i związane z tym koszty. Ważny jest przy tym zarówno zakres i jakość wykonanych prac termomodernizacyjnych, jak i systematyczność stosowania się wszystkich domowników do kilku prostych ale zarazem efektywnych zasad. Wszystkie te działania z reguły szybko przynoszą wymierne efekty.

  Oszczędności w budynku wielolokalowym w przeliczeniu na jedno mieszkanie mogą wynieść nawet kilkaset zł w skali roku. I to wszystko bez pogarszania poczucia komfortu cieplnego.

  Zwiększenie efektywności energetycznej budynków, oprócz oszczędności finansowych, powoduje również ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, co ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia i samopoczucia mieszkańców. Tak więc zysk jest podwójny.

  Nie należy jednak zapominać, że zbytnia przesada w dążeniu do ograniczenia kosztów ogrzewania i poprawy efektywności energetycznej może mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie mieszkańców przebywających w "nadmiernie zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym w budynku". Zbytnie uszczelnianie okien i drzwi, stosowanie niektórych technologii budowy i wyposażania pomieszczeń oraz systemów klimatyzacyjnych mają znaczący wpływ na na panujący w mieszkaniu mikroklimat oraz wywoływany tymi czynnikami tzw. "Syndrom chorego budynku" (SBS - Sick Building Syndrome).

  Mając powyższe na uwadze, przyjrzyjmy się zatem najbardziej efektywnym działaniom jakie należy podjąć aby zmniejszyć rachunki za ciepło bez obniżania komfortu cieplnego.

  Generalnie możemy nakreślić trzy obszary działań mające zasadniczy wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej, racjonalizację sposobu korzystania z ciepła, a w efekcie obniżenia kosztów ogrzewania.

  >>> TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

  Działania termomodernizacyjne, to metoda najbardziej kosztowna ale i szybko przynosząca pożądane efekty - radykalne ograniczenie ilości marnotrawionego ciepła.

  Prawidłowe i kompleksowe przeprowadzenie termomodernizacji może przynieść oszczędności rzędu 30-40%. To bardzo dużo.

  Dodatkowo, przy przeprowadzaniu prac termomodernizacyjnych możemy liczyć na finansową pomoc ze strony państwa. Ale po kolei.

  Na początek przyjrzyjmy się, którędy z reguły ucieka najwięcej ciepła z naszych nieruchomości.

  Miejsca powstawania strat ciepła


  Przed przystąpieniem do kompleksowych prac termomodernizacyjnych wskazane jest przeprowadzenie AUDYTU ENERGETYCZNEGO,
  AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny to opracowanie, w którym dokonuje się oceny techniczno-ekonomicznej budynku z punktu widzenia zużycia energii. Określa on m.in., jakie zmiany i ulepszenia należy przeprowadzić aby zmniejszyć zużycie energii (w tym ciepła) i związane z tym koszty eksploatacyjne.

  Audyt energetyczny zawiera m.in.:
 • analizę aktualnego stanu budynku,
 • przegląd możliwych usprawnień termomodernizacyjnych wraz z szacunkowymi kosztami ich przeprowadzenia,
 • obliczenie oszczędności zakupu energii,
 • określenie optymalnego zakresu termomodernizacji,
 • wskazanie możliwych źródeł finansowania prac termomodernizacyjnych.

 • Audyt energetyczny pomaga właścicielowi nieruchomości w podjęciu decyzji o zakresie i celowości poszczególnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe działań termomodernizacyjnych, audyt energetyczny stanowi dowód, że dofinansowywane przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie.
  który pomoże zoptymalizować efekty w zakresie oszczędności ciepła względem wysokości poniesionych na ten cel nakładów finansowych.

  Dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie audytu energetycznego pomiarami termowizyjnymi. Zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną pomogą szybko zlokalizować miejsca, w których budynek traci najwięcej ciepła: nieszczelności izolacji, mostki termiczne, wadliwie zamontowane okna, itp.

  MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. na zlecenie zainteresowanych osób wykonuje pomiary termowizyjne.

  Zdjęcie budynku wykonane kamerą termowizyjną


  1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

  Nieszczelne lub wadliwie zamontowane okna i drzwi to z reguły przyczyny powstawania dużych strat ciepła.

  Co prawda, obowiązujące obecnie przepisy prawne zezwalają na montaż okien o współczynniku izolacyjności 1,3, jednak jest to stanowczo za dużo. Dla porównania, współczynnik ten dla okien trójszybowych wynosi 1,0. Zdecydowanie lepiej chronią więc one pomieszczenia przed niepotrzebną utratą ciepła.

  Pamiętajmy, że stare okna przepuszczają nawet 10 razy więcej ciepła niż ściana. Nowoczesne okna „jedynie” 2-2,5 razy więcej.

  Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U(max) okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych określa

  PONIŻSZA TABELA

  Lp.
   
  Okna, drzwi balkonowe
  i drzwi zewnętrzne
   
  Współczynnik przenikania ciepła U(max)
  [W/(m2 * K)]
  od 1 stycznia 2014 r.
  od 1 stycznia 2017 r.
  od 1 stycznia 2021 r. 1)
  1
  2
  3
  1
    
  Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
     
  a) przy ti 16°C
  1,3
  1,1
  0,9
  b) przy ti < 16°C
  1,8
  1,6
  1,4
  2
    
  Okna połaciowe:
     
  a) przy ti 16°C
  1,5
  1,3
  1,1
  b) przy ti < 16°C
  1,8
  1,6
  1,4
  3
     
  Okna w ścianach wewnętrznych:
     
  a) przy Δti 8°C
  1,5
  1,3
  1,1
  b) przy Δti < 8°C
  bez wymagań
  bez wymagań
  bez wymagań
  c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
  1,5
  1,3
  1,1
  4
  Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi
  1,7
  1,5
  1,3
  5
  Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych
  bez wymagań
  bez wymagań
  bez wymagań
  Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.
  ti - Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
  1) Od 1 stycznia 2019r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

  Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

  Wymiana nieszczelnych okien na modele charakteryzujące się podwyższonymi parametrami termicznymi oraz drzwi zewnętrznych i balkonowych na model z dobrą izolacyjnością cieplną, pozwolą ograniczyć straty ciepła nawet o 20%.

  Więcej informacji nt. parametrów i wymagań dotyczących drzwi z odpowiednią izolacyjnością cieplną możecie Państwo znaleźć m.in. TUTAJ


  2. TERMOIZOLACJA DACHU I FUNDAMENTÓW

  Zastosowanie dwuwarstwowej termoizolacji oraz właściwego materiału pokryciowego to najważniejsze czynniki chroniące przed „ucieczką” ciepła poprzez dach.

  Użycie do pokrycia dachu dachówek ceramicznych zamiast blachy, nie tylko ograniczy wypromieniowywanie ciepła w zimie, ale i spowolni nagrzewanie dachu i  pomieszczeń w lecie, co pomoże w utrzymaniu przyjemnej temperatury w pomieszczeniach.

  Dodatkową warstwę izolacyjną zapobiegającą "ucieczce" ciepła można uzyskać rozmieszczając pomiędzy krokwiami wełnę mineralną lub szklaną.

  Pamiętajmy, że przez dach ucieka ok. 20% ciepła. Stosując właściwą izolację możemy znacznie ograniczyć wielkość tych strat.


  3. DOCIEPLENIE ŚCIAN

  W zależności od możliwości i innych czynników, możemy zastosować wewnętrzną lub zewnętrzną izolację termiczną ścian.

  Minimalne wymagania to dzisiaj ok. 10-15 cm izolacji, jednak optymalna pod względem ekonomicznym jest izolacja o grubości ok. 20 cm. Pozwala ona bowiem na maksymalne ograniczenia strat ciepła przez ściany przy minimalnym nakładzie kosztów ponoszonych na ten cel.

  Warto zauważyć, że prawidłowo wykonana izolacja termiczna ścian chroni nie tylko przed niepotrzebną utratą ciepła ale i przed powstawaniem na ścianach czarnych plam, pleśni i zagrzybienia.
  Zjawisko powstawania czarnych plam i pleśni możemy zaobserwować wewnątrz pomieszczeń, głownie na ścianach szczytowych lub innych ścianach o słabej izolacji termicznej.

  Powstają one na wskutek zetknięcia się ciepłego powietrza w pomieszczeniu (ok. 20 - 22oC) z zimną ścianą, której temperatura wynosi 7-8oC. Tak duża różnica temperatur powoduje, że ciepłe powietrze po kontakcie z zimną ścianą ochładza się, wskutek czego zawarta w powietrzu para wodna skrapla się na zimnej ścianie. W ten sposób powstaje wilgoć, która chłonie znajdujący się w powietrzu kurz, co z kolei stanowi idealne podłoże dla rozwoju pleśni i grzybów.

  Ściana początkowo szarzeje, następnie robi się czarna, aż w końcu pojawia się zagrzybienie. Aby zapobiec temu zjawisku, konieczne jest przeprowadzenie izolacji termicznej zimnej ściany w taki sposób, aby temperatura na jej powierzchni nie powodowała kondensacji powietrza.


  Wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) ścian, dachów, stropów i stropodachów przedstawia:

  PONIŻSZA TABELA

  Lp.
   
  Rodzaj przegrody
  i temperatura w pomieszczeniu
   
  Współczynnik przenikania ciepła UC(max)
  [W/(m2 * K)]
  od 1 stycznia 2014 r.
  od 1 stycznia 2017 r.
  od 1 stycznia 2021 r. 1)
  1
  2
  3
  1
     
  Ściany zewnętrzne:
     
  a) przy ti 16°C
  0,25
  0,23
  0,20
  b) przy 8°C ti < 16°C
  0,45
  0,45
  0,45
  c) przy ti < 8°C
  0,90
  0,90
  0,90
  2
     
  Ściany wewnętrzne:
     
  a) przy Δti 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
  1,00
  1,00
  1,00
  b) przy Δti < 8°C
  bez wymagań
  bez wymagań
  bez wymagań
  c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
  0,30
  0,30
  0,30
  3
    
  Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
     
  a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm
  1,00
  1,00
  1,00
  b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny
  0,70
  0,70
  0,70
  4
  Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych
  bez wymagań
  bez wymagań
  bez wymagań
  5
     
  Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
     
  a) przy ti 16°C
  0,20
  0,18
  0,15
  b) przy 8°C ti < 16°C
  0,30
  0,30
  0,30
  c) przy ti < 8°C
  0,70
  0,70
  0,70
  6
     
  Podłogi na gruncie:
     
  a) przy ti 16°C
  0,30
  0,30
  0,30
  b) przy 8°C ti < 16°C
  1,20
  1,20
  1,20
  c) przy ti < 8°C
  1,50
  1,50
  1,50
  7
     
  Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
     
  a) przy ti 16°C
  0,25
  0,25
  0,25
  b) przy 8°C ti < 16°C
  0,30
  0,30
  0,30
  c) przy ti < 8°C
  1,00
  1,00
  1,00
  8
     
  Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
     
  a) przy Δti 8°C
  1,00
  1,00
  1,00
  b) przy Δti < 8°C
  bez wymagań
  bez wymagań
  bez wymagań
  c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
  0,25
  0,25
  0,25
  Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.
  ti - Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
  1) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

  Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).


  4. OGRANICZENIE WYSTĘPOWANIA MOSTKÓW TERMICZNYCH

  Występowanie MOSTKÓW TERMICZNYCH
  Mostek termiczny (cieplny) to część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny został zmieniony przez:
 • całkowite lub częściowe przebicie obudowy budynku przez materiał o innej przewodności cieplnej,
 • zmianę grubości warstw materiałów
 • różnicę między wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzchniami przegród, np. połączeń ściana/podłoga/sufit.

 • Mostki termiczne mogą mieć charakter punktowy (np. przebicie termoizolacji w określonym miejscu) jak i liniowy (brak termoizolacji zmniejszenie jej grubości na pewnym obszarze).

  Najbardziej zagrożone występowaniem mostków termicznych są węzły konstrukcyjne, w których łączą się różne elementy przegród zewnętrznych budynku:
 • połączenie dachu i ściany zewnętrznej,
 • miejsce obsadzenia okien,
 • połączenie balkonu ze stropem,
 • wieńce i nadproża,
 • ściany piwnic i wieńce stropu nad piwnicą.

 • Mostki termiczne są niezwykle uciążliwe a ich występowanie nastręcza wiele problemów. Poprzez mostek termiczny następuje wzmożona, niekontrolowana utrata ciepła, która jest tym większa im większy jest mostek. Wpływa to niekorzystnie na bilans energetyczny budynku oraz generuje duże straty energetyczne.
  Często występującym zjawiskiem w przypadku mostków termicznych jest obniżenie temperatury powierzchni ściany do tego stopnia, że przekroczona zostaje temperatura punktu rosy skraplania się pary wodnej, czego skutkiem mogą być groźne dla zdrowia zagrzybienia ścian i sufitów.

  jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym zarówno cechami konstrukcyjnymi budynku, wadami projektowymi i wykonawczymi, właściwością materiałów, jak również nieprawidłowo (niedbale) położoną termoizolacją.

  Mostki cieplne są przyczyną "ucieczki" nawet kilkunastu procent ciepła.

  Lokalizację mostków oraz przyczynę ich powstawania najłatwiej zbadać za pomocą kamery termowizyjnej, rejestrującej promieniowanie cieplne emitowane przez budynek oraz temperaturę obiektu.

  Sposoby minimalizowania oddziaływania mostków termicznych:

 • Tworzeniu się mostków termicznych wokół okien i drzwi można zapobiegać przez odpowiednie osadzenie stolarki, tzn. w ścianach dwuwarstwowych - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru, a w ścianach trójwarstwowych - w płaszczyźnie warstwy ocieplenia.

 • W miejscach nadproży i wieńców mostki termiczne eliminuje się przez dodatkowe ocieplenie tych elementów. W tym celu stosuje się na przykład specjalne kształtki nadprożowe, w które można wstawić płytę styropianową.

 • Prawidłowe docieplenie ław fundamentowych, podmurówki i murów piwnic - do niedawna elementów tych w ogóle się nie docieplało lub docieplało "symbolicznie". Tymczasem pozostawienie części nadziemnej fundamentu bez dostatecznego docieplenia powodowało znaczne wychładzanie podłogi w pobliżu styku ze ścianami oraz ucieczkę ciepła przez słabo izolowany strop do nieogrzewanych pomieszczeń poniżej, a stamtąd na zewnątrz.

 • Staranne wypełnianie pianką przerw pomiędzy poszczególnymi płytami styropianu bądź wełny.

 • Dopasowanie (docięcie) płyt izolacyjnych w miejscu oparcia krokwi o murłatę oraz styku z jętkami, kominami i szczytami.

 • Niekiedy całkowite wyeliminowanie mostków nie jest możliwe, np. w miejscach osadzenia balkonu, ale przez odpowiednią ich izolację można znacznie ograniczyć ucieczkę ciepła w tych miejscach.


  DOFINANSOWANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

  Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 712) w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego funkcjonuje tzw. "Fundusz Termomodernizacji i Remontów", którego głównym celem jest pomoc finansowa dla inwestorów (właściciela lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła) realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Premia termomodernizacyjna, remontowa lub kompensacyjna udzielana na podstawie wspomnianej ustawy może stanowić nawet do 20% kwoty kredytu zaciągniętego na wskazane przedsięwzięcia.

  Szczegółowe informacje dotyczace zasad oraz trybu przyznawania premii na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

  WARUNKI UZYSKANIA PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ:
 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego określonego w ustawie,
 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o wielkość określoną w ustawie,
 • wysokość kredytu termomodernizacyjnego: do 100% kosztów zadania,
 • brak ograniczenia w okresie spłaty kredytu termomodernizacyjnego,
 • wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% kwoty kredytu, lecz nie więcej niż 16% kosztów zadania oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.


 • WARUNKI UZYSKANIA PREMII REMONTOWEJ:

 • budynki wielorodzinne oddane do użytku przed 14.08.1961 r.,
 • realizacja przedsięwzięcia remontowego określonego w ustawie,
 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o wielkość określoną w ustawie,
 • wskaźnik kosztu zadania wynosi od 0,05 do 0,70,
 • wysokość kredytu remontowego: do 100% kosztów zadania,
 • brak ograniczenia w okresie spłaty kredytu,
 • wysokość premii remontowej stanowi 20% kwoty kredytu, lecz nie więcej niż 15% kosztów zadania.


 • ZWIŃ TEMAT "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU"

  >>> MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY

  Przeprowadzenie modernizacji instalacji grzewczej, to nie tylko ograniczenia strat ciepła ale i podniesienie jej walorów użytkowych.


  1. OPTYMALIZACJA ZŁADU
  instalacje grzewcze, szczególnie w starszych budynkach charakteryzuje znaczne przewymiarowanie ich pojemności, powodujące oprócz strat ciepła dosyć dużą bezwładność pracy instalacji, znacznie obniżającą komfort jej użytkowania. Wymiana przewymiarowanych rur i rezygnacja z tradycyjnych grzejników żeliwnych na rzecz grzejników płytowych, charakteryzujących się małą pojemnością wodną, znacznie polepszy parametry pracy całej instalacji.

  Podejmując decyzję o wymianie rur zasadne wydaje się rozważenie przeprojektowania i przebudowy instalacji z systemu "pionowego" na "poziomy", umożliwiający nie tylko zainstalowanie oddzielnych liczników ciepła (nie podzielników nagrzejnikowych) dla każdego lokalu ale i np. wstrzymanie dostawy ciepła jedynie do wybranych lokali.


  2. MONTAŻ ZAWORÓW PRZYGRZEJNIKOWYCH Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI
  tak wyposażona instalacja pozwoli na właściwą regulację hydrauliczną instalacji, która gwarantuje równomierny rozdział ciepła do poszczególnych mieszkań w całej bryle budynku. Zastosowanie zaworów termostatycznych zapewni komfort cieplny w poszczególnych pomieszczeniach oraz pozwoli zróżnicować panującą w nich temperaturę, w zależności od potrzeb, przeznaczenia czy też sposobu ich użytkowania.  3. POPRAWA IZOLACJI TERMICZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ I INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
  nieprawidłowo zaizolowana lub pozbawiona izolacji instalacja to co najmniej kilkunastoprocentowe straty ciepła, które nie ogrzewa mieszkań czy też klatek schodowych, ale natychmiast po wyemitowaniu odprowadzane jest na zewnątrz. Zastosowanie izolacji termicznej na przewody instalacji c.o. przebiegające przez pomieszczenia nieogrzewane lub o niższej temperaturze (korytarze, klatki schodowe, piwnice,strychy itd.)oraz otulin na przewody prowadzone w ścianach znacznie ograniczyłoby straty ciepła.

  Szczególnej uwagi wymagają instalacje centralnie przygotowywanej ciepłej wody użytkowej (tzw. układy z zasobnikiem c.w.u.), w starszych budynkach, nawet z przełomu lat 80/90. Instalacje doprowadzające ciepłą wodę do poszczególnych mieszkań (zasilające) oraz instalacje cyrkulacyjne układane były w szybach technicznych, niejednokrotnie bez żadnej izolacji lub w otulinie, która w niewielkim stopniu zapobiegała powstawaniu strat. W efekcie straty ciepła generowane przez nieprawidłowo zaizolowane lub w ogóle pozbawione izolacji instalacje c.w.u. wynoszą nawet kilkadziesiąt procent. Sytuacja taka powoduje, że przy dokonywaniu rozliczeń, ilość ciepła potrzebnego do przygotowania ciepłej wody jest w sztuczny sposób znacznie zawyżana (z normatywnych wartości ok. 0,25 – 0,30 GJ/m3 do 0,40 – 0,60 GJ/m3) co z kolei podnosi koszt jej przygotowania.

  Warto przy tym zauważyć, że instalacje ciepłej wody użytkowej pracują z reguły przez cały rok, a więc i straty ciepła mają charakter całoroczny.

  Wykonanie prawidłowej izolacji instalacji c.w.u. może niemal natychmiastowo po jej przeprowadzeniu obniżyć koszty ciepłej wody użytkowej nawet o 50%.


  4. REGULACJA I KONSERWACJA INSTALACJI
  prawidłowa regulacja hydrauliczna instalacji c.o. i c.w.u. jak oraz jej okresowa konserwacja (płukanie w celu usunięcia kamienia i innych zanieczyszczeń pogarszających parametry pracy instalacji), pozwalają na optymalizację parametrów jej pracy (moc, ciśnienie) bez pogarszania komfortu użytkowego i termicznego. Zapobiegają również niedogrzewaniu lokali położonych na tzw. "końcówkach" instalacji grzewczej.

  Dobrze wyregulowana instalacja grzewcza pracuje cicho i wydajnie.  5. MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
  Znaczne oszczędności może przynieść zmodernizowanie systemu wentylacyjnego i zainstalowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, tzw. REKUPERATORA

  Rekuperator to urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych (centrala wentylacyjna), zapewniające rekuperację (odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku, z równoczesną wymianą powietrza wewnątrz obiektu.

  Strumień ciepłego powietrza wywiewanego z pomieszczeń przepływa przez wymiennik ciepła - rekuperator, pozostawiając w nim energię cieplną, która jest odbierana przez nawiewany z zewnątrz i przepływający przez wymiennik strumień świeżego powietrza. Warto zaznaczyć, że strumienie powietrza wywiewanego i nawiewanego nie mieszają się ze sobą.

  Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku a tym samym radykalne zmniejszenie energii potrzebnej do jego ogrzania. Roczne zapotrzebowanie na ciepło może zmniejszyć się nawet o 40%.

  Zasada działania rekuperatora


  Dostępne na rynku rekuperatory pozwalają na odzysk ciepła na poziomie 90-95%.

  ZWIŃ TEMAT
  "MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY"


  >>> ZMIANA NAWYKÓW I PRZYZWYCZAJEŃ

  Nawet prosta zmiana przyzwyczajeń i stosowanie się do poniższych zasad może przynieść odczuwalne oszczędności praktycznie bez ponoszenia nakładów finansowych na ten cel i co równie ważne, bez obniżania komfortu cieplnego mieszkańców. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie mieszkania i instalacji grzewczej do zimy.
  1. PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ZIMY
  uszczelniamy okna i drzwi - można to łatwo zrobić gumowymi lub gąbkowymi uszczelkami samoprzylepnymi. Gumowe stosujemy, gdy nieszczelności są większe, natomiast gąbkowe gdy są nieznaczne.

  odkurzamy grzejniki - uruchomienie zakurzonej instalacji grzewczej powoduje, że przez kilka dni unosi się w powietrzu zapach spiekanego kurzu, co znacznie obniża komfort domowników, szczególnie osób ze schorzeniami dróg oddechowych i alergiami.

  odpowietrzamy instalację - zapowietrzona instalacja jest nie tylko mniej wydajna (poduszka powietrzna w grzejnikach powoduje nierównomierne oddawanie ciepła), ale i głośna a przez to uciążliwa dla domowników. Oczyszczenie i odpowietrzenie instalacji zajmie niewiele czasu a radykalnie podniosą komfort mieszkańców.

  dokonujemy przeglądu pomieszczeń wspólnych - dokładnie zamykamy drzwi i okna w pomieszczeniach wspólnych, takich jak klatki schodowe, piwnice, pralnie czy suszarnie. Wstawiamy brakujące lub wymieniamy uszkodzone szyby i stolarkę okienną. Obniżamy również temperaturę w tych pomieszczeniach w taki sposób aby ich nadmiernie nie wychładzać ale równocześnie aby ich niepotrzebnie nadmiernie nie ogrzewać.


  2. MONTUJEMY ZAGRZEJNIKOWE EKRANY IZOLACYJNE
  to stosunkowo niedrogie (rolka ekranu 5 mb – ok. 20 zł) i łatwe do zastosowania rozwiązanie dające realne oszczędności. Ciepło nie wypromieniowuje przez ścianę na zewnątrz budynku ale jest odbijane do wewnątrz pomieszczenia. Powoduje to wzrost wydajności cieplnej grzejników (5-7%) przy takiej samej ilości zużywanego ciepła. Podobną funkcję spełniają umieszczone nad grzejnikiem półki, parapety itd., które kierują strumień unoszącego się nad grzejnikiem ciepłego powietrza do środka pomieszczenia.


  3. DOSTOSOWUJEMY TEMPERATURĘ DO POTRZEB
  funkcje oraz sposób korzystania z poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu dają możliwość zróżnicowania i dostosowania temperatury do aktualnych potrzeb, bez pogarszania komfortu cieplnego. Temperatura w łazience powinna wynosić ok 22-23oC, jednak dla komfortowego korzystania z części dziennej mieszkania wystarczy temperatura ok. 20oC. W pomieszczeniach mało używanych, np. w garderobie czy też sypialni w ciągu dnia, temperaturę możemy obniżyć nawet do 17-18oC.
  To na pozór niewielka różnica, jednak należy pamiętać, że obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1oC redukuje zużycie ciepła o ok. 5%


  4. OBNIŻAMY TEMPERATURĘ PODCZAS NIEOBECNOŚCI
  Nie ma sensu utrzymywanie wysokiej temperatury w „pustym” mieszkaniu. Podczas nieobecności domowników trwającej nawet kilka godzin, wskazane jest obniżenie temperatury o 3-4oC. Większe obniżanie temperatury jest niewskazane z uwagi na wychładzanie ścian, znaczne wydłużenie czasu potrzebnego do ponownego nagrzania pomieszczeń oraz większą ilość ciepła do tego wówczas zużywaną. Podobne oszczędności dają „nocne zaniżenia temperatury” z ok. 20oC w dzień do 17-18oC w nocy. Taka temperatura to nie tylko oszczędność ciepła ale również zdrowy i komfortowy sen.

  Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie programowalnych regulatorów ciepła, które o zaprogramowanej godzinie włączą lub wyłączą grzejniki (np. pół godziny przed powrotem domowników).


  5. ZASŁANIAMY OKNA - ODSŁANIANIAMY GRZEJNIKI
  nawet przez szczelne okna „ucieka” dosyć dużo ciepła. Opuszczone po zmroku żaluzje lub zaciągnięte grubsze zasłony pozwalają znacznie zredukować te straty.

  Nie należy jednak zasłaniać zasłonami jak również innymi przedmiotami samych grzejników. Te powinny pozostawać odsłonięte. Jeśli zasłony są za długie - należy je podwinąć. W przypadku mebli lub innych przedmiotów - zmienić ich ustawienie i odsłonić grzejniki. To samo dotyczy pionów centralnego ogrzewania przechodzących przez mieszkanie. Nie zabudowujemy ich i nie zasłaniamy.


  6. POMIESZCZENIA WIETRZYMY KRÓTKO I INTENSYWNE
  wietrzenie mieszkania to wymiana w nim powietrza a nie wychładzanie ścian. Dlatego też o wiele mniejsze straty ciepła wystąpią przy krótkim ale intensywnym wietrzeniu, przy równoczesnym zakręceniu zaworów przygrzejnikowych, niż gdy jedynie uchylimy okno i pozostawimy je uchylone przez dłuższy czas. Wychładzamy wówczas ściany i inne naturalne akumulatory ciepła (np. meble), co znacznie wydłuża proces ponownego nagrzania pomieszczeń i wymaga przy tym dużej ilości energii.


  7. KORZYSTAMY ZE ENERGII SŁONECZNEJ
  w słoneczne dni warto odsłonić zasłony i otworzyć drzwi do pomieszczeń do których wpada najwięcej promieni słonecznych. W ten sposób korzystamy z darmowej energii cieplnej, której część dodatkowo akumulujemy.


  Kampanię społeczną pn. "Polak TYM bardziej oszczędza ciepło" promującą w humorystyczny sposób zmianę nawyków i racjonalne gospodarowanie ciepłem prowadzi m.in. Ministerstwo Środowiska.  Klipy video kampanii „Polak tym bardziej oszczędza ciepło” -     >>> Rozwiń >>>
  <<< Zwiń klipy <<<  Wszystkie Miśki (30)  Wszystkie Miśki (15)  Misiek lewy, Misiek prawy (30)  Misiek lewy, Misiek prawy (15)


  <<< Zwiń klipy <<<  ZWIŃ TEMAT
  "ZMIANA NAWYKÓW I PRZYZWYCZAJEŃ"
  Zapraszamy do zapoznania się z powyżej opisanymi metodami optymalizacji zużycia ciepła, ograniczenia związanych z tym kosztów.

  DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  « powrót | drukuj
  Do góry