Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE » KONFERENCJA URE W PRZEMYŚLU

KONFERENCJA URE W PRZEMYŚLU

6 maja 2009r. w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, odbyła się organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki konferencja pod nazwą:

zaproszenie do udziału w konferencji otrzymali przedstawiciele ok. 80 gmin z obszaru południowo-wschodniej części Podkarpacia, jak również przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się produkcją i przesyłem energii elektrycznej, ciepła i gazu. W konferencji wzięła udział połowa z zaproszonych gości.

 

Małgorzata Nowaczek-Zaremba
Dyrektor Oddziału Terenowego URE
w Krakowie

O godz. 11.00, Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Nowaczek-Zaremba – Dyrektor Oddziału Terenowego URE w Krakowie, która w imieniu Pana Mariusza Swory – Prezesa URE, przywitała zaproszonych gości i przedstawiła cel i zadania konferencji. Następnie Pan Jerzy Wolski - Inżynier Miasta Przemyśla, przywitał uczestników konferencji w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla – Pana Roberta Chomy.

Jako pierwszy głos zabrał Jerzy Piela - Główny specjalista Oddziału Terenowego URE w Krakowie, który wygłosił prelekcję pt. „Planowanie energetyczne w gminie – obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne i ich znaczenie”. Na początku prelegent przedstawił uwarunkowania formalno-prawne, determinujące prowadzenie gospodarki energetycznej, oraz obowiązki jednostek samorządu terytorialnego dotyczące planowania energetycznego w gminie, zakresu, celu, jak również ewentualnych możliwości i źródeł sfinansowania tych zadań. Następnie Jerzy Piela omówił zasady współpracy pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie opracowywania i koordynowania planów gminy - planu zagospodarowania przestrzennego i planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, oraz planów inwestycyjno-rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych, ich spójności, oraz korzyści jakie wynikają z takiej koordynacji, zarówno dla gminy, przedsiębiorstw energetycznych jak i przede wszystkich dla końcowych odbiorców energii – mieszkańców danej gminy.

 

Jerzy Piela
Główny specjalista Oddziału Terenowego URE
w Krakowie

Następnie głos zabrał dr Zdzisław Muras – Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE, który omówił zasady rozwoju lokalnego rynku energii w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych w zakresie wykorzystywania OZE - odnawialnych źródeł energii (w szczególności biopaliw), oraz produkcji energii w technologii wysokosprawnej kogeneracji (CHP). W dalszej części prelekcji, Z. Muras przedstawił najważniejsze założenia zawarte w projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030, zarówno z punktu widzenia celów (redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii oraz 20% udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł), jak również narzędzi (finansowych i prawnych) służących do jej skutecznej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem postulowanych płaszczyzn i obszarów współpracy pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami energetycznymi w tym zakresie. Prelegent przedstawił również obecną jak i planowaną strukturę technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, w której coraz większy udział będzie miała energia pochodząca z OZE i CHP.

Zofia Janiszewska – z-ca Dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji URE wygłosiła prelekcję na temat „Organizacji zaopatrzenia gmin w energię elektryczną po otwarciu rynku”. Na początku zostały przedstawione naturalne ograniczenia techniczne uniemożliwiające całkowitą liberalizację rynku (istnienie jednej sieci dystrybucyjnej, która musi być obsługiwana przez jednego operatora), oraz obszary, w których liberalizacja taka została już przeprowadzona. Następnie Z. Janiszewska przedstawiła najważniejsze założenia liberalizacji rynku energii elektrycznej, jaka dokonała się z dniem 1 lipca 2007r., wprowadzająca rozdział sprzedawców energii i jej dystrybutorów. Sytuacja taka, umożliwiająca następnie wcielenie w życie zasady TPA (zasada dostępu stron trzecich do sieci), umożliwiła odbiorcom końcowym swobodny wybór sprzedawcy energii. Następnie w kilku słowach został przedstawiony sposób działania odbiorcy w celu dokonania zakupu energii elektrycznej, oraz procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

 

dr Zdzisław Muras i Zofia Janiszewska

Następnie głos zabrała Bożena Herbuś – Inżynier Miejski Urzędu Miasta Częstochowa, przedstawiając najważniejsze funkcje oraz zadania samorządu lokalnego w zakresie opracowania a następnie realizacji programów wprowadzających w życie politykę zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej w gminie. Na przykładzie Częstochowy, Bożena Herbuś przedstawiła analizę możliwości i warunków korzystania przez gminy z wolnego rynku energii elektrycznej, konieczności przeprowadzenia monitoringu zużycia mediów sieciowych, oraz dostosowania na tej podstawie ich parametrów do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Oszczędności wynikające z tego tytułu zostały oszacowane na kilkaset tysięcy zł w skali roku. Jest to tym ważniejsze, że gminy z racji swoich zadań oraz wielkości odbioru, występują nie tylko w roli nabywcy energii, ale również mają duży wpływ na kształtowanie całego rynku energii w gminie.

 

Jacek Bełkowski
Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii URE

Po krótkiej przerwie głos zabrał Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii URE - Jacek Bełkowski, który na przykładzie dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektu „STREFA ODBIORCY”, przedstawił zarówno sam zamysł jego funkcjonowania, uczestniczące w nim podmioty, jak również podstawowe zadania realizowane przez STREFĘ ODBIORCY, stanowiącej platformę współpracy gmin, przedsiębiorstw energetycznych, organizacji konsumenckich i odbiorców energii, szczególnie tzw. „odbiorców wrażliwych”. Następnie przedstawił postulaty i propozycje współpracy przedsiębiorstw energetycznych z odbiorcami wrażliwymi, mającej na celu uniknięcie marginalizacji tych odbiorców i odłączenia ich od sieci, z równoczesnym niedopuszczeniem do powstawania nieściągalnych zaległości i tym samym konieczności podjęcia przez przedsiębiorstwa energetyczne radykalnych działań zapobiegających narastaniu zadłużenia.

Po Rzeczniku Odbiorców Paliw i Energii URE, głos zabrał Prezes MPEC w Przemyślu Kazimierz Stec, który na bazie krótkiej prezentacji multimedialnej, przedstawił zarówno kierunki i skalę rozwoju przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatnich pięciu lat, jak również przeszkody, które w sposób zasadniczy utrudniają lub poważnie opóźniają rozbudowę sieci ciepłowniczej, a tym samym ograniczają możliwości przyłączanie nowych obiektów do sieci, pomimo bardzo szerokiego zainteresowania odbiorców ciepłem sieciowym.

 

Kazimierz Stec
Prezes MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.

Następnie głos zabrał Łukasz Ryś z Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., który w krótkiej prelekcji przedstawił zarówno charakterystykę Spółki, obszar jej działalności, jak również sytuację dostawców gazu na tle innych przedsiębiorstw energetycznych. Bardzo krytycznie przedstawił również dotychczasowe doświadczenia współpracy firm gazowniczych z gminami, w szczególności brak współpracy przy ustalaniu planów gminnych i ich koordynacji z planami KSG i innych spółek zajmujących się dystrybucją gazu ziemnego. Na koniec przedstawił postulaty i propozycje, mające w nieodległej perspektywie czasowej w sposób znaczący przyczynić się do lepszej współpracy w tym zakresie, zarówno z gminami jak i pozostałymi przedsiębiorstwami energetycznymi.

W nawiązaniu do wystąpienia Prezesa MPEC Kazimierza Steca, głos zabrał Inżynier Miejski Przemyśla – Jerzy Wolski, który w kilku słowach przedstawił zarówno aktualny stan Przemyśla w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, ciepło i gaz, jak również ograniczenia, głownie natury finansowej, które nie pozwalają na bardziej aktywną politykę gminy na tym obszarze.

Konferencja zakończyła się ok. godz. 14.30.

 

 

Łukasz Ryś
Karpacka Spółka Gazownictwa

Jerzy Wolski
Inżynier Miejski Przemyśla

Bożena Herbuś
Inżynier Miejski M. Częstochowa

 

 

Fotorelacja z Konferencji URE w Przemyślu

 

 

GMINA - ODBIORCA ENERGII I LOKALNY KREATOR POLITYKI ENERGETYCZNEJ

 

DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry