Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » OPIS FAKTURY ZA CIEPŁO

OPIS FAKTURY ZA CIEPŁO

Opis faktury za ciepło OPIS FAKTURY ZA CIEPŁO - MPECCzęsto spotykamy się z opiniami naszych Odbiorców o skomplikowanym charakterze prowadzonych naliczeń opłat za ciepło. Od września 2021r., gdy inny podmiot odpowiada za wytwarzanie ciepła (PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.) a inny za jego przesyłanie i dystrybucję (MPEC Przemyśl Sp. z o.o.), sposób naliczania opłat stał się jeszcze bardziej skomplikowany i mniej czytelny.

Aby ułatwić Państwu orientację "co jest czym na fakturach i z czego wynika", poniżej zamieszczamy przykładowy obraz faktury wraz z opisem poszczególnych pozycji w niej wyszczególnionych. Zamieszczone pod fakturą objaśnienia ułatwią Państwu analizę własnej faktury za ciepło, kontrolę nad prawidłowością naliczania poszczególnych opłat, jak również przybliżą prawne lub umowne podstawy zamieszczania poszczególnych pozycji w treści faktury.

W zależności od konkretnych uwarunkowań (np. sposobu opomiarowania i prowadzenia rozliczeń, technologii wykonania i lokalizacji urządzeń węzła cieplnego, itp.), otrzymywane przez Państwa faktury za ciepło mogą się nieznacznie różnić od przedstawionego przykładu. Niektóre opłaty mogą na Państwa fakturach nie występować (np. opłata za korzystanie z instalacji lub czynsz za pomieszczenie węzła cieplnego), natomiast inne pozycje mogą być na fakturach zamieszczane okresowo (np. opłata za uzupełniane ubytki nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych).

* * * * * * * * * * * * * * * *


Opis poszczególnych części przedstawionej wyżej przykładowej faktury za ciepło.

1 - Miejsce i data wystawienia faktury
2 - Oznaczenie banku oraz indywidualnego numeru konta kontrahenta - Odbiorcy ciepła, na które należy wpłacać należności wykazane w fakturze.
3 - Numer i oznaczenie faktury.
4 - Blok - dane identyfikacyjne Odbiorcy, imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby Odbiorcy. W tej części umieszczony jest też indywidualny numer identyfikujący Odbiorcę wykorzystywany np. przy rejestracji i tworzeniu indywidualnego profilu Odbiorcy w Internetowym Biurze Obslugi Klienta (IBOK). Przy telefonicznym zgłaszaniu pytań, reklamacji itp., proszę również podawać ten numer.
5 - Adres na który doręczona będzie faktura, w przypadku, gdy adres nabywcy - odbiorcy (pkt 4) jest inny od adresu podanego do korespondencji.
6 - Oznaczenie podstawy wystawienia faktury - nr umowy sprzedaży ciepła, okresu objętego rozliczeniem wykazanym w fakturze oraz tzw. miejsca poboru (MP) - adres obiektu do którego zostało dostarczone ciepło.
7 - Oznaczenie rodzaju opłat, asortymentu ciepła (c.o., c.w.u., went., technologia), grupy taryfowej obiektu Odbiorcy (I-w; G-w; G-z; O-p) określonej w umowie sprzedaży ciepła, w części "Zamówienie mocy cieplnej" oraz podmiotu, na podstawie taryfy którego dana opłata jest naliczana (PGNiGMPEC). Podstawę zakwalifikowania obiektu do określonej grupy taryfowej stanowi zawarta w obowiązującej Taryfie dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. definicja poszczególnych grup taryfowych.
Opłata za zamówioną moc cieplną oraz opłata stała za usługi przesyłowe, są to opłaty stałe, płacone w miesięcznych ratach, niezależnie od ilości pobranego ciepła w danym okresie rozliczeniowym.
8 - Wielkość zamówionej mocy cieplnej dla obiektu Odbiorcy, (odrębnie na cele c.o. c.w.u. itd), określona w umowie sprzedaży ciepła.
9 - Cena netto za 1 MW zamówionej mocy cieplnej dla danej grupy taryfowej (patrz pkt 7), odrębnie za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe dla każdego asortymentu ciepła (c.o. i c.w.u.). Ceny te ujęte są w obowiązujących taryfach dla ciepła: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
10 - Wartość netto opłaty za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe (= poz.8 x poz.9)
11 - Aktualna stawka podatku VAT obowiązująca dla danych towarów i usług ujętych w fakturze.
12 - Kwota podatku VAT wyliczona wg stawki z pkt. 11 od kwoty wykazanej w pkt. 10.
13 - Wartość brutto poszczególnych pozycji opłat wykazanych w fakturze (= poz.10 x poz.12).
14 - Zryczałtowana opłata miesięczna za usługi konserwacyjno-eksploatacyjne, pobierana na podstawie "umowy na korzystanie z instalacji w budynku", naliczana wg zasad określonych w treści umowy.
15 - Obliczenie ilości ciepła zużytego w obiekcie Odbiorcy w podanym okresie (31.03.2022 - 29.04.2022) - różnica wskazań licznika ciepła zainstalowanego dla obiektu Odbiorcy (odczyt bieżący minus odczyt poprzedni). W naszym przykładzie różnica wskazań pomiędzy odczytami licznika ciepła, dokonanymi w dniach 31.03.2022r. i 29.04.2022r. wynosi 1,45 GJ.
16 - Oznaczenie rodzaju opłat - za dostarczone ciepło i usługi przesyłowe wg taryf PGNiG TERMIKA EP Sp. z o.o. i MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
17 - Ilość ciepła (w GJ), zużytego w obiekcie Odbiorcy wyliczona zgodnie z pkt 15.
18 - Cena netto za 1 GJ ciepła, odrębnie za dostarczone ciepło (linijka 1 - liczone wg taryfy PGNiG TERMIKA EP Sp. z o.o.) i usługi przesyłowe (linijka 2 - liczone wg taryfy MPEC Przemyśl Sp. z o.o.), dla grupy taryfowej obiektu Odbiorcy - zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła.
19 - Wartość netto za zużyte ciepło (= poz.17 x poz.18).
20 - Kwota podatku VAT wyliczona wg stawki podatku VAT - poz. 11 od kwoty z poz. 19
21 - Rozliczenie opłat zmiennych - strat ciepła w budynku Odbiorcy, stanowiących różnicę wskazań pomiędzy głównym licznikiem ciepła, mierzącym ilość ciepła zużytego w całym budynku a sumą wskazań liczników ciepła zainstalowanych dla poszczególnych lokali w tym budynku. W naszym przykładzie wielkość strat ciepła wynosi 0,25 GJ, zaś na Odbiorcę przypada z tego 48,15%, czyli 0,12 GJ.
Sposób podziału strat ciepła oraz algorytm wg którego są one dzielone na poszczególnych Odbiorców ujęte są w umowie sprzedaży ciepła.
22 - Obliczanie należności za straty ciepła w budynku odbiorcy w części przypadającej na odbiorcę (obliczone zgodnie z pkt. 21).
23-24 - Rozliczenie opłat czynszowych związanych z najmem pomieszczenia węzła cieplnego, z którego ogrzewany jest obiekt Odbiorcy oraz określenie części opłat przypadających na danego odbiorcę - wg zasad i zgodnie z algorytmem określonym w paragrafie 18 rozporządzenia taryfowego.
25 - Sumaryczna kwota netto, podatku VAT i brutto opłat.
26 - Zestawienie wartości netto, kwot podatków i wartości brutto liczonych wg. poszczególnych stawek podatku VAT. Kwota podatku VAT.
27 - Termin płatności faktury określony zgodnie z umową sprzedaży ciepła.
28 - KTR - zmienny kod transakcji, zawierający podstawowe informacje o bieżącej fakturze, ułatwiający prawidłowe zaksięgowanie wpłaconej przez Odbiorcę należności.
29 - Kwota należności do zapłaty (brutto) uwzględniająca kwoty ewentualnych nadpłat lub zaległości widniejących na koncie danego Odbiorcy.
30Informacja o Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, obniżającej w okresie 01.02.2022r. - 31.07.2022r. stawkę podatku VAT na ciepło z 23% do 5%.


* * * * * * * * * * * * * * * *DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry