Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » OPIS FAKTURY ZA CIEPŁO

OPIS FAKTURY ZA CIEPŁO

Opis faktury za ciepło OPIS FAKTURY ZA CIEPŁOPonieważ często spotykamy się z opiniami naszych odbiorców o skomplikowanym charakterze prowadzonych naliczeń opłat za ciepło, poniżej zamieszczamy przykładowy obraz faktury wraz z opisem poszczególnych pozycji w niej wyszczególnionych. Poniższe objaśnienia ułatwią Państwu analizę własnej faktury za ciepło, kontrolę nad prawidłowością naliczania poszczególnych opłat, jak również przybliżą prawne lub umowne podstawy zamieszczania poszczególnych pozycji w treści faktury.

W zależności od konkretnych uwarunkowań (np. sposobu opomiarowania i prowadzenia rozliczeń, technologii wykonania i lokalizacji urządzeń węzła cieplnego, itp.), otrzymywane przez Państwa faktury za ciepło mogą się nieznacznie różnić od przedstawionego przykładu. Niektóre opłaty mogą nie występować (np. opłata za korzystanie z instalacji), natomiast inne pozycje mogą być na fakturach zamieszczane stale (np. czynsz - opłata za najem pomieszczenia węzła cieplnego) lub okresowo (np. opłata za uzupełniane ubytki nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych).

* * * * * * * * * * * * * * * *


Opis poszczególnych części przedstawionej wyżej przykładowej faktury za ciepło.

1 - Miejsce i data wystawienia faktury
2 - Numer indywidualnego konta kontrahenta - Odbiorcy ciepła na jaki należy wpłacać należności wykazane w fakturze.
3 - Numer i oznaczenie faktury.
4 - Oznaczenie Odbiorcy, imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby Odbiorcy. W nawiasie umieszczony jest indywidualny numer identyfikujący Odbiorcę. Przy telefonicznym zgłaszaniu pytań, reklamacji itp., proszę podać ten numer.
5 - Adres na który doręczona będzie faktura, w przypadku, gdy adres nabywcy - odbiorcy (pkt 4) jest inny od adresu podanego do korespondencji.
6 - Oznaczenie podstawy wystawienia faktury - nr umowy sprzedaży ciepła, okresu objętego rozliczeniem wykazanym w fakturze oraz tzw. miejsce poboru - adres obiektu do którego zostało dostarczone ciepło.
7 - Oznaczenie rodzaju opłat, asortymentu ciepła (c.o., c.w.u., went., technologia) oraz grupy taryfowej obiektu Odbiorcy (I-w; G-w; G-z; O-p), określonej w umowie sprzedaży ciepła, w części "Zamówienie mocy cieplnej". Podstawę zakwalifikowania obiektu do określonej grupy taryfowej stanowi zawarta w obowiązującej Taryfie dla ciepła definicja poszczególnych grup taryfowych.
Opłata za zamówioną moc cieplną oraz opłata stała za usługi przesyłowe, są to opłaty stałe, płacone w miesięcznych ratach, niezależnie od ilości pobranego ciepła w danym okresie rozliczeniowym.
8 - Wielkość zamówionej mocy cieplnej dla obiektu Odbiorcy, (odrębnie na cele c.o. c.w.u. itd), określona w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej".
9 - Cena netto za 1 MW zamówionej mocy cieplnej dla danej grupy taryfowej (patrz pkt 7), odrębnie za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe dla każdego asortymentu ciepła (c.o. i c.w.u.). Ceny te ujęte są w obowiązującej Taryfie dla ciepła
10 - Wartość netto opłaty za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe = poz.8 x poz.9
11 - Aktualna stawka podatku VAT na towary i usługi wykazane w fakturze.
12 - Kwota podatku VAT wyliczona wg stawki z pkt. 11 od kwoty wykazanej w pkt. 10.
13 - Wartość brutto poszczególnych pozycji opłat wykazanych w fakturze = poz.10 x poz.12.
14 - Zryczałtowana opłata miesięczna za usługi konserwacyjno-eksploatacyjne, pobierana na podstawie "umowy na korzystanie z instalacji w budynku" wg zasad określonych w jej treści.
15 - Obliczenie ilości ciepła zużytego w obiekcie Odbiorcy w podanym okresie (01.09.2016 - 30.09.2016) - różnica wskazań licznika ciepła zainstalowanego dla obiektu Odbiorcy (odczyt bieżący minus odczyt poprzedni). W naszym przykładzie różnica wskazań pomiędzy odczytami licznika ciepła, dokonanymi w dniach 31.08.2016r. i 30.09.2016r. wynosi 0,11 GJ.
16 - Oznaczenie rodzaju opłat - za dostarczone ciepło i usługi przesyłowe.
17 - Ilość ciepła (w GJ), zużytego w obiekcie Odbiorcy wyliczona zgodnie z pkt 15.
18 - Cena netto za 1 GJ zużytego ciepła, odrębnie za dostarczone ciepło (linijka 1) i usługi przesyłowe (linijka 2), dla grupy taryfowej obiektu Odbiorcy - zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła.
19 - Wartość netto za zużyte ciepło = poz.17 x poz.18.
20 - Kwota podatku VAT wyliczona wg stawki - poz. 11 od kwoty z poz. 19
21 - Rozliczenie opłat zmiennych - strat ciepła w budynku Odbiorcy, stanowiących różnicę wskazań pomiędzy głównym licznikiem ciepła, mierzącym ilość ciepła zużytego w całym budynku a sumą wskazań liczników ciepła zainstalowanych dla poszczególnych lokali w tym budynku. W naszym przykładzie wielkość strat ciepła wynosi 9,59 GJ, zaś na Odbiorcę przypada z tego 3,52%, czyli 0,34 GJ.
Sposób podziału strat ciepła oraz algorytm wg którego są one dzielone na poszczególnych Odbiorców ujęte są w umowie sprzedaży ciepła.
22 - Oznaczenie rodzaju opłat za ciepło - straty ciepła w budynku Odbiorcy.
23 - 27 - Rozliczenie opłat za ciepło - straty ciepła w budynku Odbiorcy zgodnie z zasadami opisanymi w poz. 17 - 20.
28 - Wartość netto sumy opłat z poz. 10, 14, 19 i 25.
29 - Kwota podatku VAT wyliczona wg stawki - poz. 11 od kwot z poz. 12, 20 i 27.
30 - Wartość brutto - suma opłat o których mowa w poz. 13
31 - Termin płatności faktury określony zgodnie z umową sprzedaży ciepła.
32 - KTR - zmienny kod transakcji, zawierający podstawowe informacje o bieżącej fakturze, ułatwiający prawidłowe zaksięgowanie wpłaconej przez Odbiorcę należności.
33 - Informacja o ewentualnych nadpłatach lub niedopłatach za ciepło (nieuregulowane faktury) odnotowanych na indywidualnym koncie Odbiorcy (patrz poz.2).
Indywidualne konta ułatwiają Odbiorcom ciepła regulowanie opłat za ciepło dostosowane do ich możliwości finansowych. W okresach letnich mają oni możliwość wpłacania sum większych niż wskazanych na fakturze oraz wpłacania w miesiącach zimowych, gdy faktury są wysokie, kwot mniejszych niż wykazane na fakturze, natomiast różnica zostanie przeksięgowana z "nadwyżki" zgromadzonej w okresie letnim.

* * * * * * * * * * * * * * * *DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

43302851

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry