Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » PODPISYWANIE UMÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

PODPISYWANIE UMÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Podpisywanie dokumentów podpisem zaufanym PODPISYWANIE UMÓW Z WYKORZYSTANIEM PROFILU ZAUFANEGO


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, wdrażamy nowy, wygodny i całkowicie bezpieczny sposób załatwiania spraw związanych z dostawą ciepła, w tym podpisywania umów, składania wniosków i innych dokumentów, który nie wymaga Państwa osobistej obecności w siedzibie MPEC.

Proponujemy Państwu korzystnie z możliwości zawarcia/podpisania lub zmiany umów (m.in. umów przyłączeniowych i umów kompleksowych sprzedaży ciepła), w formie elektronicznej, poprzez ich podpisanie z wykorzystaniem profilu zaufanego, a następnie odesłanie nam pocztą elektroniczną tak podpisanego dokumentu.

Wspomniany dokument zostanie następnie podpisany podpisem zaufanym przez osobę lub osoby reprezentujące MPEC i odesłany w formie elektronicznej odbiorcy.
Taki tryb zawarcia lub zmiany umowy traktujemy na równi z analogicznymi czynnościami dokonanymi w formie papierowej.


Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z tej formy składania oświadczenia woli/zawarcia, zmiany lub rozwiązania umów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszym przedsiębiorstwem.

PROFIL ZAUFANY - MINIPRZEWODNIK

Korzystając z poniższego miniprzewodnika, w ciągu zaledwie kilku minut dowiecie się Państwo nie tylko jak podpisać umowę z wykorzystaniem profilu zaufanego, ale również:
Co to jest profil zaufany i podpis zaufany

profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy:
 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,
 • podpisać dokument Podpisem zaufanym, który działa jak podpis odręczny.

Załatwiając osobiście dowolną sprawę np. w urzędzie, również musimy najpierw potwierdzić naszą tożsamość, czyli udowodnić że my to my, np. poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Profil zaufany można porównać do takiego dokumentu, który pozwala nas zidentyfikować – potwierdzić naszą tożsamość, kiedy załatwiamy daną sprawę online. To tzw. proces uwierzytelniania.

Jednak aby załatwić daną sprawę - dokonać czynności prawnych, potrzebne jest nie tylko potwierdzenie naszej tożsamości, ale przede wszystkim złożenie oświadczenia woli poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na stosownym dokumencie. Gdy załatwiamy daną sprawę online, odpowiednikiem złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie, jest złożenie elektronicznego podpisu zaufanego poświadczonego profilem zaufanym.


Profil zaufany jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu można przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata.

Dane przypisane do naszego profilu zaufanego to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. To oznacza, że jeden człowiek może mieć tylko jeden, unikalny profil zaufany.

Profil zaufany może założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Profil zaufany wykorzystywany jest przede wszystkim w systemach elektronicznej administracji - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Korzystając z niego można się logować m.in. do serwisu elektronicznego konkretnego urzędu, ale również do konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (tzw. Platforma Usług Elektronicznych -PUE), czy też do profilu Internetowego Konta Pacjenta na platformie pacjent.gov.pl.

Profil zaufany można wykorzystać również w innym celu, m.in. do podpisywania dowolnych dokumentów elektronicznych (np. umów, wniosków, itp.) podpisem zaufanym.

Na jakiej podstawie prawnej funkcjonuje profil zaufany
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst. jedn. Dz.U. 2021 poz. 2070 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1797 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1969)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2020 poz. 1194)


Jak założyć profil zaufany

Profil zaufany można założyć na 3 sposoby:

1. Za pomocą formularza online,

Wchodzimy na stronę https://pz.gov.pl/pz/register i wypełniamy poszczególne pola formularza a następnie klikamy w przycisk „Zarejestruj się”.

Dokończenie procedury zakładania profilu zaufanego przy tym sposobie wymaga jeszcze jednej z dwóch form potwierdzenia:
 • potwierdzenia osobistego w tzw. punkcie potwierdzającym, lub;
 • potwierdzenia online kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W Przemyślu funkcjonuje 7 punktów potwierdzających profil zaufany:
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przemyskie BP – ul. Grunwaldzka 58
 • Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu – ul. Mickiewicza 10
 • Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ – ul. Sportowa 6/403
 • Urząd Miejski w Przemyślu – ul. Rynek 1
 • Starostwo Powiatowe w Przemyślu - Pl. Dominikański 3
 • Urząd Skarbowy w Przemyślu – ul. Lwowska 9A
 • ZUS Inspektorat w Przemyślu – ul. Brodzińskiego 6

Wyszukiwarka punktów potwierdzających - https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Istotne jest, aby udać się do punktu potwierdzającego profil zaufany w ciągu max. 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli nie uda się potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 14 dni – należy zalogować się na stronie profilu zaufanego i ponownie złożyć wniosek.

Przy dokonywaniu potwierdzenia osobistego pracownik punktu poprosi nas o okazanie dokumentu tożsamości, wydrukuje złożony wcześniej w formie elektronicznej wniosek i poprosi o jego podpisanie.

2. Za pomocą bankowego konta internetowego (lub envelo)

czyli tzw. dostawcy tożsamości.
Listę banków, które świadczą taką usługę znajdziemy tutaj: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp

Wybierając ten sposób zakładania profilu zaufanego, musimy zalogować się do swojego internetowego konta bankowego a następnie postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie banku instrukcją. Ten sposób nie wymaga wizyty w punkcie potwierdzającym profil zaufany.

3. Za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną.

Taki dowód ma wbudowany chip, w którym zapisane są nasze dane, jednak skorzystanie z tego sposobu wymaga posiadania specjalnego czytnika i oprogramowania.

Jak podpisać dowolny dokument profilem zaufanym

Przed rozpoczęciem procedury podpisu dokumentu przy użyciu profilu zaufanego, warto zwrócić uwagę na 3 rzeczy:
 1. Rozmiar pliku, który chcemy podpisać – max 10 MB
 2. Rozszerzenia plików które chcemy podpisać – łącznie obsługiwanych jest ok. 50 najpopularniejszych formatów: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .XMLsig, .XAdES, .PAdES, .CAdES, .ASIC, .XMLenc, .dwg, .dwf, .dxf, .dgn, .jp2
 3. Przeglądarkę internetową z której korzystamy do przeprowadzenia procedury podpisywania dokumentu. Zalecane są poniższe przeglądarki:
  • Google Chrome od wersji 71.0.3
  • Firefox od wersji 65.0.1
  • Safari od wersji 12.0.2.
  Użycie innej przeglądarki, lub przeglądarki w wersji niższej niż zalecana może powodować problemy.
Jeśli posiadamy już profil zaufany, to sama procedura podpisywania dokumentu jest stosunkowo prosta. W tym celu:
 1. Wchodzimy na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 2. Klikamy na przycisk „START”
 3. Na kolejnej stronie w ramce dostępne są trzy opcje. Jeśli podpisywany dokument ma postać pliku z rozszerzeniem "PDF" zaznaczamy pole wyboru przy komunikacie "Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument PDF w formacie dedykowanym dla dokumentów PDF. Jeśli otworzysz tak podpisany dokument PDF, zobaczysz złożony w nim elektroniczny podpis (lub podpisy)." i klikamy przycisk „DALEJ”
  WAŻNE!!!
  Dla dokumentów elektronicznych - plików w formacie PDF dostępny jest podpis zaufany w formacie dedykowanym dla plików pdf - pieczęć umieszczana bezpośrednio w dokumencie. Tak podpisany dokument możemy otworzyć w dowolnej przeglądarce dokumentów pdf. Dokumenty w innych formatach podpisywane podpisem zaufanym (tzw. XAdES) mają wyjściowe rozszerzenie "XML". Odczytanie tak podpisanego pliku (plik podpisywany zintegrowany wraz z plikiem podpisu w ramach pliku XML) możliwe jest po wyodrębnieniu dokumentu bazowego. Informację jak to zrobić znajdziecie Państwo TUTAJ
 4. Na kolejnej stronie klikamy na „PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT PDF”
 5. Klikamy na „WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU” i wskazujemy dokument (pdf), który zamierzamy podpisać podpisem zaufanym a następnie klikamy „Otwórz”.
 6. Po wyświetleniu komunikatu „Dokument został poprawnie dodany” wraz z nazwą dodanego dokumentu, klikamy na przycisk „PODPISZ”

  WAŻNE!!!
  Jeśli profil zaufany założyliśmy przy pomocy formularza online (sposób 1), to podpisując dokument wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło w części po lewej stronie, pod napisem „Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail”.
  Jeśli natomiast profil zaufany założyliśmy przy pomocy elektronicznego konta bankowego, klikamy najpierw w nazwę/symbol swojego banku po prawej stronie, pod napisem „Zaloguj się przy pomocy banku lub innego dostawcy”. I dalej postępujemy wg. procedury składania podpisu (nieco różni się ona od siebie w poszczególnych bankach).
 7. Po przejściu procedury autoryzacyjnej, na kolejnym ekranie widzimy swoje dane osobowe, a pod nimi dokument, na którym mamy złożyć podpis.

  Domyślnie pieczęć z podpisem umieszczana jest w prawym górnym rogu pierwszej strony podpisywanego dokumentu. Warto jednak zmienić to ustawienie i umieścić podpis w przeznaczonym do tego miejscu, albo przynajmniej w miejscu, w którym nie będzie on zasłaniał treści podpisywanego dokumentu. W tym celu najpierw wpisujemy nr strony dokumentu na której chcemy złożyć podpis i klikamy na „Wybierz stronę”. Po wyświetleniu się podglądu wybranej przez nas strony, klikamy w miejscu, w którym zamierzamy złożyć podpis (gdy położenie pieczęci podpisu nam nie odpowiada, możemy klikać na dokumencie tak długo, aż zostanie ona umieszczona w miejscu nas satysfakcjonującym). Po umieszczeniu pieczęci podpisu zaufanego klikamy na „Podpisz podpisem zaufanym”. Po wprowadzeniu otrzymanego sms-em kodu autorazacyjnego otrzymamy komunikat: „Twój dokument został poprawnie podpisany”, wraz z nazwą podpisanego dokumentu i informacjami dotyczącymi złożonego podpisu.

 8. Aby zapisać tak podpisany dokument na dysku komputera, np. w celu późniejszego jego przesłania, klikamy na przycisk „Pobierz”.
  Podpisany dokument ma taką samą nazwę i rozszerzenie (w przypadku podpisywania dokumentów pdf) jak dokument pobierany do podpisu (o czym mowa w pkt. 3). W przypadku podpisywania podpisem zaufanym dokumentów w innym formacie (po zaznaczeniu trzeciego pola wyboru - patrz pkt. 3) pobierany podpisany dokument posiada rozszerzenie XML – w jednym pliku znajduje się podpisany dokument wraz z informacjami poświadczającymi, że dany dokument został podpisany przy pomocy profilu zaufanego i po złożeniu podpisu nie był zmieniany (podmieniany, edytowany, itd).

Jak przesłać dokument podpisany profilem zaufanym

Dokument podpisany przy użyciu profilu zaufanego możemy przesłać adresatowi np. w formie załącznika do wiadomości e-mail lub umieścić na dysku w chmurze a adresatowi przesłać jedynie link do pobrania dokumentu.

WAŻNE!!!
Pamiętajmy jednak, że taki dokument nie jest w żaden sposób zabezpieczony i może zostać odczytany wraz z naszymi danymi (imię, nazwisko, PESEL) przez każdą osobę, która będzie miała do niego dostęp. Jeśli chcemy zabezpieczyć podpisany dokument przed dostępem osób niepowołanych, możemy użyć do tego celu np. programu pakującego, zabezpieczającego tworzone archiwum hasłem. Wówczas tak zarchiwizowany plik możemy bez obaw przesłać adresatowi jako załącznik do wiadomości e-mail, zaś hasło dostępu do archiwum możemy przesłać bądź odrębną wiadomością e-maili, sms-em lub podać telefonicznie adresatowi wiadomości.

Jak sprawdzić otrzymany dokumenty podpisany profilem zaufanym - kto kiedy i jakiego rodzaju podpisem dany dokument podpisał

W tym celu:
 1. Zapisujemy dokument/podpisany plik z rozszerzeniem XML lub pdf na dysku.
 2. Wchodzimy na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 3. Klikamy na „START”, na kolejnej stronie wybieramy opcję 2 (lub 3 dla dokumentów xml) a następnie klikamy na „DALEJ”.
 4. Na kolejnej stronie klikamy na „PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT PDF”
 5. Klikamy na „WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU” i wskazujemy dokument (pdf lub xml), podpisany podpisem zaufanym, który to podpis zamierzamy zweryfikować a następnie klikamy „Otwórz”.
 6. Po chwili otrzymujemy informację o tym kto i kiedy podpisał dany dokument oraz jaki jest status i rodzaj złożonego podpisu.
W przypadku, gdy zależy nam na bardziej szczegółowych informacjach dotyczących złożonego podpisu, np. w celach dowodowych, zalecamy skorzystanie ze strony np. https://weryfikacjapodpisu.pl/verification/#dropzone a następnie
 1. Klikamy na „Dodaj pliki do weryfikacji” i wskazujemy na dokument podpisany podpisem zaufanym zapisany na dysku (z rozszerzeniem XML) a następnie klikamy „Otwórz” i „Weryfikuj”
 2. Po chwili otrzymujemy bardzo szczegółowe informacje o tym kto i kiedy podpisał dany dokument, jaki jest status i rodzaj złożonego podpisu, sumę kontrolną, informację o zachowaniu integralności (czy dokument był modyfikowany po podpisaniu) itd. Wszystkie informacje dotyczące weryfikacji możemy pobrać jako „Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)” np. w postaci pliku pdf, który ma wartość dowodową.

Jak odczytać otrzymany dokument podpisany profilem zaufanym

Podpisany podpisem zaufanym plik "PDF" odczytać możemy otwierając go bezpośrednio w dowolnej przeglądarce plików pdf lub przeglądarce internetowej.

Dokument w dowolnym innym formacie, podpisany podpisem zaufanym przyjmuje rozszerzenie xml. Jeżeli chcemy zobaczyć treść dokumentu, który został podpisany podpisem zaufanym (zintegrowany wraz z plikiem podpisu w ramach pliku XML), musimy najpierw wyodrębnić dokument bazowy (podpisany podpisem zaufanym) za pomocą strony https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany i po przejściu opisanej powyżej procedury weryfikacyjnej, klikamy na przycisk „ZOBACZ DOKUMENT”, co powoduje wyodrębnienie i pobranie podpisanego dokumentu w pierwotnym formacie (txt, pdf, jpg, itd.), który teraz możemy przeglądać przy pomocy programu do odczytu danego typu plików.
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry