Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » POMAGAMY ZWALCZAĆ LEGIONELLOZĘ

POMAGAMY ZWALCZAĆ LEGIONELLOZĘ

Pomagamy zwalczać legionellozę !!! Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo naszych Odbiorców oraz użytkowników ciepłej wody przygotowywanej przez nasze przedsiębiorstwo, oferujemy Państwu nieodpłatną usługę, polegającą na okresowym podniesieniu temperatury ciepłej wody w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. i zwalczenia bakterii Legionella

Legionelloza to ciężka odmiana zapalenia płuc wywoływana bakteriami Legionella pneumophilia, któremu często towarzyszą inne dolegliwości: biegunka, odurzenie, krwiomocz, silne bóle głowy, kaszel, ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu, dreszcze itd. Bakterie Legionelli wytwarzają groźne dla zdrowia i życia ludzi ektotoksyny i endotoksyny.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) określa m.in. wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać ciepła woda. Wg wspomnianego rozporządznia, dopuszczalny limit to mniej niż 100 mikroorganizmów Legionelli w próbce wody o objętości 100 ml.
Dla zakładów opieki zdrowotnej te normy są jeszcze surowsze.

Bakterie Legionelli przebywają i rozwijają się w wilgotnych i mokrych środowiskach. Przenoszone są w formie aerozolu wodno-powietrznego (mikroskopijnych cząsteczek wody) wdychanego do płuc. Taka droga przenoszenia bakterii powoduje, że o wiele większe ryzyko zakażenia występuje podczas brania prysznica niż np. podczas mycia rąk pod kranem z ciepłą wodą.
Rozwój choroby predysponuje ponadto podeszły wiek, ogólny spadek odporności, stany astmatyczne, nikotynizm i nadużywanie alkoholu.
Choroba w 10-15% przypadków kończy się śmiercią.

O wiele łagodniejszą i występującą częściej odmianą legionellozy jest tzw. gorączka Pontiac, której objawy przypominają grypę i z reguły ustępują po 2-5 dniach.

Doskonałym środowiskiem dla bytowania i rozwoju Legionelli są m.in.: układy klimatyzacyjne, systemy nawilżające, wanny z hydromasażem oraz inne urządzenia i instalacje zawierające wodę, której temperatura przekracza 20oC i w których dochodzi do rozpylania lub tworzenia aerozoli.
Na występowanie bakterii Legionelli narażone są również instalacje ciepłej wody użytkowej z zasobnikiem.

Istnieje jednak dosyć prosty sposób na zwalczenie wspomnianych bakterii. To
DEZYNFEKCJA TERMICZNA
Wystarczy podniesienie temperatury ciepłej wody o kilka lub kilkanaście stopni. W temperaturze 60oC Legionella ginie w ciągu 2 minut, zaś w temperaturze 70oC – natychmiast.

Taką sytuację przewiduje m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 120 ust. 2a Rozporządzenia stanowi, że
"instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70oC i nie wyższej niż 80oC".

Wspomniana usługa świadczona jest na wniosek Odbiorcy, z którym uzgadniamy zakres, parametry i termin jej przeprowadzenia.
Ze względów technicznych, przeprowadzanie termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u. możliwe jest wyłącznie w miesiącach od listopada do marca.

Prawidłowe, skuteczne a przede wszystkim bezpieczne przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej w obiekcie wymaga jednak wcześniejszego przygotowania tej operacji, m.in.: uprzedzenia wszystkich użytkowników o tym fakcie oraz uzyskania dostępu podczas przeprowadzania dezynfekcji do wszystkich punktów czerpalnych ciepłej wody w obiekcie.

ZASADY PRZEPROWADZANIA SKUTECZNEJ DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ

Instalacja odbiorcza ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynku z obiegiem cyrkulacyjnym wygląda z reguły tak jak na poniższym schemacie - piony instalacyjne od których odchodzą przewody rozprowadzające c.w.u. do poszczególnych pomieszczeń.
Taki układ spełnia co prawda wymogi techniczne i formalno-prawne, jednak zapewnia cyrkulację jedynie w obrębie pionów, co znacznie utrudnia przeprowadzenie termicznej dezynfekcji całej instalacji.

Schemat instalacji c.w.u.Jak widać na powyższym schemacie, w instalacjach c.w.u. bardzo często występują 2 rodzaje tzw.

"MARTWYCH STREF"


Pierwsza z nich to odcinki instalacji doprowadzające ciepłą wodę z pionów bezpośrednio do punktów czerpalnych, w których nie został zapewniony obieg cyrkulacyjny (max. do 3 dm3 pojemności na każdy punkt czerpalny).

Drugi rodzaj „martwej strefy”, to odcinki instalacji prowadzące do istniejących w przeszłości lub projektowanych dopiero punktów czerpalnych, które zostały zaślepione lub w inny sposób wyłączone z użytkowania (odcinki instalacji oznaczone na schemacie kolorem czarnym).

Aby skutecznie przeprowadzić dezynfekcję termiczną instalacji c.w.u. musi mieć ona bezwzględnie kompleksowy charakter, tzn. woda o podwyższonej temperaturze musi zostać doprowadzona zarówno do urządzeń w których przygotowywana i gromadzona jest ciepła woda (wymienniki, zasobniki c.w.u. itd.), wszystkich odcinków instalacji (zasilającej, cyrkulacyjnej, odejścia doprowadzające c.w.u. do punktów czerpalnych, nieużywane odcinki instalacji) oraz przepuszczona przez całą armaturę (krany, zawory, prysznice itd.).
W przeciwnym wypadku, dezynfekcja termiczna obejmie jedynie fragment instalacji, zaś w jej „martwych strefach”, które nie zostały poddane działaniu podwyższonej temperatury, bakterie Legionelli będą miały duże szanse na przetrwanie. Taki stan rzeczy skutkuje najczęściej szybkim ich namnażaniem i powtórnym zakażaniem całej instalacji.

Jak więc widać, skuteczne przeprowadzenie dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. wymaga znajomości instalacji, szczególnie opisanych powyżej "martwych stref", które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie tego procesu.

Ponadto proces ten wymaga ścisłego współdziałania administratorów i użytkowników wszystkich nieruchomości zasilanych ze wspólnej instalacji oraz starannego przeprowadzenia procesu dezynfekcji, z uwzględnieniem zarówno „martwych stref” jak i wszystkich punktów czerpalnych wraz z armaturą.

Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy MPEC a Odbiorcę ciepła oraz opis procedury przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u. zawiera "Regulamin przeprowadzania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u."

W celu uzyskania informacji dotyczącej terminu oraz możliwości przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. prosimy o kontakt z Dyspozytorem Ruchu pod nr tel. 993, 16 670-03-71 lub 519-147-071.


  • icopobierz   | Regulamin i wniosek o przeprowadzenie dezynfekcji termicznej
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry