Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

INFORMACJE O SPÓŁCE » RODO

RODO

Ciepła woda z Ciepła Systemowego

Informacja o ochronie danych osobowych
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o.Co to jest RODO?
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

Regulacje RODO stosowane są od 25 maja 2018r.

Czym są „dane osobowe”?
Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pojęcie danych osobowych obejmuje informacje dostępne bądź utrwalone w jakiejkolwiek formie (np. alfabetycznej, liczbowej, graficznej, dźwiękowej), zapisane na nośnikach tradycyjnych (papier, itp.) lub na nośnikach elektronicznych (dyski magnetyczne i inne).

Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

Czemu służy RODO?
RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego.

Czemu służą gromadzone przez MPEC dane?
Dane osobowe odbiorców ciepła i pozostałych kontrahentów (określanych dalej kontrahentami), które uzyskujemy przy zawieraniu umowy lub w związku z prowadzoną przez nas działalnością, służą nam do:
 1. zawierania oraz realizacji umów łączących nas z kontrahentami oraz zapewniania należytego poziomu świadczonych usług w trakcie obowiązywania umowy, jak również po tym okresie, w związku z rozliczeniami oraz innymi spoczywającymi na naszym przedsiębiorstwie obowiązkami: sprawozdawczymi, rachunkowymi, podatkowymi i informacyjnymi;
 2. wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, m.in. w zakresie wystawiania faktur i innych dokumentów, zapewniania nieprzerwanych dostaw ciepła o prawidłowych parametrach oraz prowadzenia postępowań reklamacyjnych;
 3. ustalania i ochrony przysługujących nam roszczeń, przeciwdziałania naruszeniom, nadużyciom oraz działaniom o charakterze przestępczym;
 4. weryfikacji zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec naszego przedsiębiorstwa;
 5. marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych przez naszą Spółkę usług.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych (profilowanie) stosowane jest przez naszą Spółkę w sytuacjach dotyczących ograniczania dostępu do świadczonych przez nas usług, w związku z brakiem lub nieterminowym regulowaniem przez kontrahentów przysługujących nam należności.
W innych przypadkach profilowanie nie jest obecnie stosowane przez naszą Spółkę.

Przez jaki okres MPEC przetwarzał będzie pozyskane dane osobowe?
Przekazane nam przez kontrahentów dane osobowe przetwarzane będą w okresie trwania i realizacji zawartych umów, wykonywania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa a także przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych np. z prowadzeniem obrony naszych praw przed organami państwa i organami regulacyjnymi.

Jakie dane przetwarzamy?
Zbierane przez naszą Spółkę dane osobowe ograniczone są do danych niezbędnych do prowadzenia działalności (wykonywania usług) oraz realizowania ciążących na nas zobowiązań.
Wszystkie zbierane dane osobowe służą i są związane z zawarciem i realizacją umów lub wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków naszego przedsiębiorstwa.


Udostępnianie danych lub ich przekazywanie do przetworzenia
Dane osobowe naszych kontrahentów mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach prawa, np.:
 • w celu obsługi wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych, ich serwisu i utrzymania;
 • podwykonawcom realizującym prace zlecone przez nas dla realizacji łączących nas umów;
 • podmiotom świadczącym na rzecz naszej Spółki usługi prawne, doradcze, podatkowe, rachunkowe, itp.

Dane osobowe naszych kontrahentów mogą także zostać udostępnione innym podmiotom, które przetwarzają przekazane im dane we własnym imieniu, jak:
 • podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie;
 • instytucje płatnicze, banki realizujące płatności na naszą rzecz oraz zwroty środków na rzecz naszych kontrahentów;
 • podmioty zajmujące się windykacją wierzytelności, jeśli należności wobec naszej Spółki nie zostaną opłacone w terminie.

Aktualnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywania danych osobowych naszych kontrahentów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Uprawnienia przysługujące naszym kontrahentom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
Wszystkim naszym kontrahentom, których dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do:
 • dostępu do danych – informacji o przetwarzanych danych i ich treści;
 • sprostowania danych, gdy są niepoprawne lub błędne;
 • usunięcia danych, gdy przetwarzanie ich nie ma podstawy prawnej;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – wstrzymanie dokonywania operacji lub zapobieżenie usunięciu danych, na podstawie wniosku;
 • przeniesienia danych do innego administratora.

Ponadto naszym kontrahentom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, czego skutkiem będzie zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W innych przypadkach, ze względu na prawnie uzasadniony interes naszych kontrahentów, winniśmy zaprzestać przetwarzania danych, o ile nie będą istnieć prawne podstawy dla ich przetwarzania w rodzaju dochodzenia roszczeń lub innych uzasadnionych przyczyn po stronie naszej Spółki.

Skutki wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W sytuacji, gdy dane przetwarzanie danych przez naszą Spółkę prowadzone jest na podstawie wyrażonej przez kontrahentów zgody, czyli w sytuacjach innych niż zawarcie i wykonywanie umowy, udzielona zgodna może zostać w każdym czasie cofnięta.
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych zrealizowanych do chwili cofnięcia zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru
Każdemu kontrahentowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez naszą Spółkę z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przekazanych naszej Spółce przez kontrahentów jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl.

Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Niklewicz.

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
 • przez e-mail: iod@mpec.przemysl.pl
 • telefonicznie: 16 670-42-53 wew. 250
 • DANE TELEADRESOWE
  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
  ENERGETYKI CIEPLNEJ
  w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
  37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
  Tel.: 16 670 74 02
  Fax: 16 670 53 84

  e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
  web: mpec.przemysl.pl
  BIP: bip.mpec.przemysl.pl
  ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

  NIP: 795-020-07-28
  REGON: 650024129
  KRS: 0000127415
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego
  Nr rejestrowy BDO: 000076432
  Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

  Godziny otwarcia:
  pon. - pt.: 7:00 - 15:00
  sob. i niedz.: nieczynne

  Kasa czynna
  pon. - pt.: 11:00 - 14:00

  Pogotowie Ciepłownicze
  tel. 993
  czynne całodobowo

  « powrót | drukuj
  Do góry