Pogotowie Ciepownicze tel. 993
MENU GŁÓWNE
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
 
POGODA

 
 

STREFA ODBIORCY CIEPŁA » ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ ZA DOSTARCZONE CIEPŁO

ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ ZA DOSTARCZONE CIEPŁO

Zasady rozliczeń za ciepło
W rozliczeniach za ciepło prowadzonych z Odbiorcami ciepła, MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. stosuje jednakowy system naliczania opłat, zgodnie z zasadami ujętymi w rozporządzeniu taryfowym oraz zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, aktualnej taryfie dla ciepła.


Zarówno sam system rozliczeń, jak również ceny i stawki opłat w ramach jednej grupy taryfowej, są jednakowe dla wszystkich naszych Odbiorców, niezależnie od formy organizacyjnej czy też prawnej Odbiorcy, ilości pobranego ciepła czy też rodzaju prowadzonej działalności. Wszelkie dodatkowe informacje podawane przez Odbiorcę ciepła w umowie sprzedaży ciepła takie jak: powierzchnia, kubatura, tytuł prawny do obiektu, służą jedynie celom statystycznym i nie mają żadnego wpływu na sposób naliczania opłat za ciepło.

Na wysokość opłat za ciepło nie wpływa również określona przez Odbiorcę w umowie sprzedaży ciepła wielkość ciśnienia statycznego oraz dyspozycyjnego a także pojemność instalacji odbiorczej c.o. Dane te jednak umożliwiają naszym służbom eksploatacyjnym ustawienie optymalnych parametrów dostawy ciepła oraz zredukowanie do minimum wszelkich utrudnień i niedogodności z tym związanych (szumy w instalacji odbiorczej, niedogrzewanie wyższych kondygnacji budynku, przecieki na połączeniach elementów instalacji odbiorczej itp.).

Wysokość opłat za ciepło naliczanych naszym Odbiorcom uzależniona jest w szczególności od trzech czynników:
  1. Wielkości zamówionej przez Odbiorcę mocy cieplnej;
  2. Grupy taryfowej, do której obiekt Odbiorcy został zaklasyfikowany;
  3. Ilości zużytego przez Odbiorcę ciepła w danym okresie rozliczeniowym.
Opłaty, którymi MPEC obciąża Odbiorców ciepła dzielą się na dwa rodzaje:
- opłaty stałe
- opłaty zmienne.

OPŁATY STAŁE

to opłaty za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe, obliczane jako opłaty roczne, pobierane w 12 miesięcznych ratach.

Opłata stała za zamówioną moc cieplną - obliczana jest jako iloczyn zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty stałej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata stała za usługi przesyłowe - obliczana jest jako iloczyn zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Zarówno wielkość zamówionej mocy cieplnej jak i kod grupy taryfowej do jakiej został zaklasyfikowany obiekt Odbiorcy, znajdują się w umowie sprzedaży ciepła w części "Zamówienie mocy cieplnej". Kryteria podziału obiektów na grupy taryfowe oraz ceny i stawki opłat znajdują się w naszej taryfie dla ciepła.

Wysokość opłat stałych ponoszonych przez Odbiorcę uzależniona jest bezpośrednio od wielkości zamówionej przez Odbiorcę mocy cieplnej dla poszczególnych asortymentów ciepła. Zgodnie z definicję zawartą w rozporządzeniu taryfowym,
"zamówiona moc cieplna to ustalona przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji."

Wielkość zamówionej mocy cieplnej ma bezpośrednie przełożenie na ilość dostarczonego do obiektu Odbiorcy ciepła w jednostce czasu, przy określonej temperaturze zewnętrznej. Jeżeli zamówiona moc cieplna będzie zbyt mała, szczególnie przy niższych temperaturach zewnętrznych, nie wystarczy do odpowiedniego podgrzania powietrza w pomieszczeniach do których dostarczane jest ciepło. Oprócz tego, że w pomieszczeniach będzie po prostu zimno, bardzo często przy zaniżonej w stosunku do potrzeb wielkości zamówionej mocy cieplnej, Odbiorca będzie zwracał nośnik ciepła o zaniżonej temperaturze powrotu, w stosunku do wartości ujętych w tabeli regulacyjnej. Oznacza to przekroczenie przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej, a więc pobór ciepła niezgodnie z warunkami umowy. W takich przypadkach nasze przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę o fakcie przekroczenia zamówionej mocy cieplnej oraz zwraca się z propozycją dostosowania jej wielkości do rzeczywistego zapotrzebowania. W przypadku przekroczenia przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej, naszemu przedsiębiorstwu przysługuje również prawo zastosowania sankcji finansowych z tego tytułu.

Wielkość zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu (budynku lub lokalu Odbiorcy), zależna jest od kilku czynników, a przede wszystkim:
- wielkości i kubatury ogrzewanego obiektu
- technologii wykonania ogrzewanego obiektu i jego ocieplenia
- sposobu gospodarowania ciepłem przez Odbiorcę.


Średnio przyjmuje się, że wielkość zamówionej mocy cieplnej dla ogrzewanego obiektu powinna wynosić ok. 0,025 kW/m3.
Dla 60 m2 mieszkania w starym budownictwie (ok. 3 m wysokości), wielkość zamówionej mocy cieplnej na cele c.o. powinna wynosić ok. 4,5 kW, co przekłada się na miesięczną ratę opłat stałych wynoszącą ok. 55 zł (brutto).

OPŁATY ZMIENNE

to opłaty za zużyte ciepło, oraz za usługi przesyłowe, uzależnione od ilości zużytego przez Odbiorcę ciepła w danym okresie rozliczeniowym. Opłaty zmienne naliczane są jedynie w miesiącach, w których nastąpił faktyczny pobór ciepła przez Odbiorcę.

Opłata zmienna za ciepło - obliczana jest jako iloczyn ilości zużytego ciepła ustalonej na podstawie odczytu układu pomiarowego (liczników ciepła) i ceny ciepła.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe - obliczana jest jako iloczyn ilości zużytego ciepła ustalonej na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowego (liczników ciepła) i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe, dla danej grupy taryfowej.

Do opłat zmiennych zalicza się także
Opłatę za uzupełnianie ubytków nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych - całkowitą ilość ubytków nośnika ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego w węźle cieplnym, a następnie dzieli się ją pomiędzy wszystkich Odbiorców ciepła ogrzewanych z danego węzła cieplnego, proporcjonalnie do wielkości zamówionej przez poszczególnych Odbiorców mocy cieplnej na cele c.o.

Określenie ilości odebranego i zużytego przez Odbiorcę ciepła odbywa się na podstawie wskazań przyjętego do rozliczeń układu pomiarowego, składającego się z jednego licznika ciepła, bądź całego zespołu liczników ciepła, wodomierzy itp. Odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywane są jeden raz w miesiącu przez upoważnionego pracownika MPEC, a następnie wykazywane do zapłaty w fakturze za ciepło wystawianej na Odbiorcę.

W przypadku wystąpienia awarii lub konieczności wykonania legalizacji liczników ciepła, są one demontowane, zaś ilości zużytego przez Odbiorcę ciepła w okresie braku licznika, oblicza się wg wzoru:

Qb = [Qow (tw - tb) : (tw - to) + Qcwt] x hb : ho


Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Qb - ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru [w GJ]

Qow - ilość ciepła zależna od warunków atmosferycznych, dostarczona na ogrzewanie i wentylację w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ]

Qcwt - ilość ciepła niezależna od warunków atmosferycznych dostarczona na podgrzanie wody wodociągowej i na cele technologiczne w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ]

tw - normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń [w oC]

tb - średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru [w oC]

to - średnią temperaturę zewnętrzną w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w oC]

hb - liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru

ho - liczbę dni w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego

ŚREDNIE CENY I STAWKI OPŁAT

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. "w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło." (Dz.U. z 2017r. poz. 1988), przewiduje również inny sposób naliczania i pobierania opłat za ciepło.

Zgodnie z § 24 rozporządzenia, "przedsiębiorstwo energetyczne, na wniosek odbiorcy określa:
1. średnią cenę ciepła - wyrażoną w zł/GJ
2. średnią stawkę opłaty za usługi przesyłowe - wyrażoną w zł/GJ
"

Sposób ustalania średnich cen i stawek opłat określony został w § 35 wspomnianego rozporządzenia.

Szczegółowy sposób ustalania opłat, sposób obliczeń, cenę i stawkę opłaty, oraz pozostałe warunki stosowania cen średnich dla danego obiektu Odbiorcy, ustala się w formie załącznika do umowy sprzedaży ciepła.


W tym wypadku, Odbiorcy płaci za ciepło jedynie w okresie rzeczywistego poboru ciepła. W miesiącach, gdy ciepło jest wyłączone - Odbiorca nie ponosi żadnych opłat.
DANE TELEADRESOWE
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYŚLU Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl ul.Płowiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
web: mpec.przemysl.pl
BIP: bip.mpec.przemysl.pl
ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Nr rejestrowy BDO: 000076432
Kapitał zakładowy 5.690.000 zł

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 7:00 - 15:00
sob. i niedz.: nieczynne

Kasa czynna
pon. - pt.: 11:00 - 14:00

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
czynne całodobowo

« powrót | drukuj
Do góry